Samværsregler

Samværsregler for FDF og De Grønne Pigespejdere i Hvalsø

Der skelnes ikke mellem ledere over og under 18 år, da det gælder alle med kontakt til børn og unge. Det tilstræbes at uddanne alle ledere, til at være oplyste i de nedenstående problemstillinger. Derudover indhentes børneattest hvert 3. år for alle.

Som leder er man rollemodel for de børn og unge som går hos Hvalsø Spejderne:
Det betyder:

  • at børnene ser op til lederen, som derfor tænker over sin opførsel og sit sprog således at omgangsformen ikke virker stødende, nedsættende eller krænkende. Dette gælder også ledernes indbyrdes sprogbrug. Lederen er opmærksom på at børn og voksnes grænser, for hvad der opleves som stødende, nedsættende el-ler krænkende, er forskellige.
  • at der ikke nydes alkohol og ryges i børnenes nærvær. Der henvises til vores alkohol og rygepolitik.

Som leder har man et ansvar i forhold til medlemmernes trivsel:

Det betyder:

  • at en leder altid og uden tøven reagerer, hvis hun/han får mistanke om, at et medlem udsættes for eller har været udsat for krænkelser. Opstår en sådan mis-tanke, tager lederen kontakt til bestyrelse/grupperåd – et bestyrelsesmedlem el-ler formanden – hvorefter det i fællesskab besluttes, hvordan sagen gribes an: kontakt til myndigheder, den krænkedes forældre (med mindre de er de kræn-kende), de øvrige medlemmers forældre, forbund/korps mm.
  • at det tilstræbes at lederne gøres bevidste om hvilke tegn i medlemmernes ad-færd, de skal være opmærksomme på i forhold til medlemmernes trivsel.
  • at man i situationen er opmærksom på, at beskyldninger mod andre mennesker om sådanne krænkelser er alvorlige anklager, som skal håndteres med stor var-somhed. Dette indebærer blandt andet, at det kun er bestyrelsens/grupperådets formand, der udtaler sig til pressen.
  • at lederen er opmærksom på, at børn også kan krænke andre børn.

Som leder passer man på sig selv og andre, så unødige mistanker ikke opstår:
Det betyder:

  • at der tilstræbes ved alle arrangementer, hvor der deltager både piger og dren-ge, deltager også både kvindelige og mandlige ledere over 18 år.
  • at det tilstræbes, at drenge og piger under 18 år sover hver for sig.
  • at det tilstræbes, at der ved arrangementer, lejre mm. er særskilte toilet-, bade- og vaskefaciliteter mv.
  • at det tilstræbes, at ingen leder er alene med et barn.

Disse samværsregler, lovgivning og andre relevante problemstillinger drøftes hver 3. år.
Vedtaget februar 2019

Close Menu